Gebruiksvoorwaarden/Privacy beleid/Legal disclaimer
Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.crossproductions.be. Door gebruik te maken van onze website verbindt u zich ertoe deze
gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Crossproductions, Rodenbachlaan 31, 2980 Zoersel, BelgiŽ, BTW-nummer BE 0807.394.544. Voor meer informatie kan u een e-
mail sturen via de contactpagina of telefonisch op het nummer +32-3 322 2200.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren Crossproductins of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Crossproductionsr de op en via deze
website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te
distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.a. toe:
De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt
gemaakt;
De website niet te gebruiken voor verspreiding of posting van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is
(met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
De website niet te gebruiken op een wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder
meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
De website niet te gebruiken voor posting of verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van
Crossproductions.

Informatie op de website
De informatie die op of via onze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Crossproductions staat niet garant voor de
geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de weergegeven informatie. Crossproductions is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien
deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen
veroorzaken. Crossproductions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Crossproductions heeft geen contole
over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van
links door Crossproductions houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar Crossproductions website
Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.Crossproductions.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden.
Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke akkoord van Crossproductions. Het gebruik van onze website in andere websites of elementen van
websites van derden, bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere wijze,is eveneens verboden.

Privacybeleid/Verwerking van persoonsgegevens
Het staat u vrij om onze website(s) te bezoeken, kennis te nemen van het laatste nieuws of van informatie over onze diensten, zonder ons persoonlijke informatie
mee te delen. Deelt u toch persoonlijke informatie mee dan wordt deze informatie verwerkt conform de huidige bepalingen en wettelijke nationale en internationale
voorschriften.

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een
natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enzÖ
Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons klantenbestand, de websites en de aangeboden diensten, voor het uitvoeren van marktstudies of om u via
diverse media te informeren over nieuws, diensten, promoties en diensten van Crossproductions en partners die contractueel met Crossproductions verbonden zijn.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Crossproductions geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de
hierbovenvermelde doeleinden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden uw eigen gegevens u medegedeeld op uw verzoek,
en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of verwijderd.  Uw gegevens worden aangepast of verwijderd uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. U kunt
uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet via e-mail richten tot info@crossproductions.be.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Crossproductions worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd.
Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Crossproductions elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde
producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw
elektronische contactgegevens.  U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-
mail marketing doeleinden.  U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@crossproductions.be
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie:
Crossproductions kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u
gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Crossproductions website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies:
Tijdens een bezoek aan de site kunnen occasioneel automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: de cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek
aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt.
Wij gebruiken cookies om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor met u
contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail".
Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie
geÔnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.
Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende
verbindingen met de website.

Voor meer algemene informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer bij het Ministerie van Justitie: www.privacy.fgov.be, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

.